Nota: Error al visualitzar els fitxers CSS vinculats a la pàgina donada ja que no utiliza un navegador que compleixi els requisits.

Inici > Presentació Elements del paisatge històric >  Les mines, activitats artesanals i les indústries

PRESENTACIÓ

ELEMENTS DEL PAISATGE HISTÒRIC

Les mines, activitats artesanals i les indústries

L'explotació dels minerals (la sal, el ferro, les pedreres), la creació de molins o fargues o, més modernament, les fàbriques o les colònies industrials han transformat profundament el paisatge històric. Certament, no és el mateix la importància que tingueren aquestes transformacions (almenys quantitativament) a l'edat romana o medieval que les que han tingut al llarg dels darrers decennis.

Estudi de cas

J. BOLÒS – V. HURTADO, col·lecció d’Atles dels comtats de la Catalunya carolíngia, Rafael Dalmau editor, Barcelona, 1998-2009.

S. CAUCANAS, Moulins et irrigation en Roussillon du IXe au XVe siècle, CNRS, París, 1995.

C. CUADRADA, “El paisatge i l'organització del territori al Maresme medieval”, Territori i Societat a l'Edat Mitjana, 1 (1997), pàgs. 115-116.

A. DURAND, Les paysages médiévaux du Languedoc (Xe-XIIe siècles), Presses Universitaires du Mirail, Tolosa, 1998.

J. R. GONZÁLEZ - D. RUBIO - J. I. RODRÍGUEZ, "Un aspecte gairebé desconegut del patrimoni monumental de l'Urgell: els molins de vent", Urtx. Revista cultural de l'Urgell, 10 (1998), pàgs. 94-106.

V. IZARD, “Cartographie successive des entrepises métallurgiques dans les Pyrénées nord-catalanes; support préliminaire à l’étude éco-historique des forêts charbonnées”, Archéologie du Midi médiéval, 12, 1994, pàgs. 115-129.

V. IZARD, “La ‘révolution industrielle’ du XIVe siècle. Pouvoirs, enjeux, gestion et conflits autour d’un patrimoine minier, sidérurgique et forestier convoité (Pyrénées catalanes, France), Domitia, 2, Perpinyà, 2002, pàgs. 43-62.

A. LÓPEZ - À. CAIXAL - J. FIERRO, "Difusión de las cerámicas grises/oxidadas medievales en las comarcas de Barcelona (siglos IX-XIII)", IV Congrés d'Arqueologia Medieval Espanyola, III, Alacant 1993, pàgs. 1027-1033.

A. LÓPEZ - À. CAIXAL - X. FIERRO, "Cronologia i difusió d'un grup de ceràmiques medievals trobades a les comarques de Barcelona (segles VII-XIV)", Ceràmica medieval catalana. El monument, document, Quaderns científics i tècnics, 9, Barcelona 1997, pàgs. 101-142.

A. LÓPEZ – À. CAIXAL – X. FIERRO, “Elements per a la difusió i la cronologia de la ceràmica grisa medieval a les comarques de Barcelona”, La vida medieval als dos vessants del Pirineu. Actes del 4t curs d’Arqueologia d’Andorra, 1994, Govern d’Andorra, Andorra, 1997, pàgs. 105-126.

Y. MALARTIC, "La sel en Catalogne (XIIIe-XVe siècles)", a Les pays de la Meditérranée occidentale au Moyen âge. Etudes et recherches", Actes du 106e Congrès National des Sociétés Savantes, París 1983, ps. 184-186.

J. PITARCH, Les salines del delta de l’Ebre a l’edat mitjana, Columna edicions, Barcelona, 1998.

I. PUIG I FERRETÉ, El monestir de Santa Maria de Gerri (segles XI-XV), I.E.C., Barcelona, 1991.

S. RIPPON – P. CLAUGHTON – C. SMART, Mining in a medieval Landscape. The Royal Silver Mines of the Tamar Valley, University of Exeter Press, Exeter, 2009.

M. C. ROVIRA - J. SOLANS - V. TURU - A. NET - X. LLOVERA, "Primers resultats del projecte d'estudi sobre la metal·lúrgia del ferro a Andorra", La vida medieval als dos vessants del Pirineu, Andorra, 1995, pàgs. 212-225.

M. C. ROVIRA – J. SOLANS, “Les activitats metal·lúrgiques”, Roc d’Enclar. Transformacions d’un espai dominant, segles IV-XIX, Andorra, 1997, pàgs. 351-365.

M. SANCHO, "Aproximació a la localització de la indústria siderúrgica medieval al sud del Pirineu català. Hipòtesis de treball i primers resultats", La vida medieval als dos vessants del Pirineu, Andorra 1995, ps. 226-230.

M. SANCHO, “Organització del territori i processos productius a l'edat mitjana: el lloc de Fabregada, l'articulació d'un establiment siderúrgic en un territori de frontera”, Territori i Societat a l'edat mitjana, I, 1997, ps. 167-178.

M. SANCHO, Ipsa Fabricata. Estudi de la farga medieval de Fabregada (s.XI-XIII). Tres anys de recerques arqueològiques (1992-1994), Universitat de Barcelona, Barcelona, 1997.

M. SANCHO, Homes, fargues, ferro i foc. Arqueologia i documentació per a l’estudi de la producció de ferro en època medieval: les fargues dels segles IX-XIII al sud del Pirineu català, Barcelona, 1999.

V. TURU - R. M. BERTRAN, "Inventari dels Tosquers i Llosers d'Andorra", La vida medieval als dos vessants del Pirineu, Andorra, 1995, pàgs. 246-262.