Nota: Error al visualitzar els fitxers CSS vinculats a la pàgina donada ja que no utiliza un navegador que compleixi els requisits.

Inici > Presentació Elements del paisatge històric >  Els llocs centrals i les ciutats

PRESENTACIÓ

ELEMENTS DEL PAISATGE HISTÒRIC

Els llocs centrals i les ciutats

No podem separar el món rural del món urbà, el paisatge rural del paisatge urbà. Podem aplicar una metodologia molt semblant a l'emprada al món rural a l'hora d'emprendre l'estudi del paisatge històric de les viles i de les ciutats.

Per entendre algunes ciutats cal conèixer llur passat romà. Per conèixer gairebé totes les ciutats cal descobrir els canvis soferts al llarg dels segles medievals, durant l'etapa visigoda, musulmana, carolíngia i sobretot al llarg de l'edat mitjana central. Per comprendre les ciutats actuals cal certament també analitzar les grans transformacions esdevingudes al llarg dels darrers decennis.

Estudi de cas

M. ASTON – J. BOND, The Landscape of Towns, 1976 (reeditat el 2000).

P. BANKS ET ALII, “El marc històric”, Catalunya Romànica, vol. XX, Barcelona, 1992, pàgs, 20-104.

C. BATLLE, La Seu d’Urgell medieval: la ciutat i els seus habitants, Fundació Vives Casajuana, Barcelona, 1985.

J. BELTRAN – M. T. VINYOLES (ed.), Del rebost a la taula. Cuina i menjar a la Barcelona gòtica, Barcelona, 1995.

F. BENITO, La formación de la ciudad medieval, Universidad de Valladolid, Valladolid, 2000.

M. BERESFORD, New Towns of the Middle Ages, Lutterworth, Londres, 1967.

J. BOLÒS, “Urbanisme i organització del treball a Lleida a la baixa edat mitjana”, La ciutat baix medieval (segles XIV-XV), Ateneu Popular de Ponent, Lleida, 1998, pàgs. 11-55.

J. BOLÒS, Dins les muralles de la ciutat. Carrers i oficis a la Lleida dels segles XIV i XV, Pagès editors – Ajuntament de Lleida, Lleida, 2008.

S. P. BENSCH, Barcelona i els seus dirigents, 1096-1291, Proa, Barcelona, 2000 (edició original: 1995).

J. CANAL – E. CANAL – J. M. NOLLA – J. SAGRERA, Els jueus i la ciutat de Girona, Ajuntament de Girona, Girona, 1995.

J. CANAL – E. CANAL – J. M. NOLLA – J. SAGRERA, La ciutat de Girona en la 1ª meitat del s. XIV. La plenitud medieval, Ajuntament de Girona, Girona, 1998.

J. CANAL – E. CANAL – J. M. NOLLA – J. SAGRERA, “Història urbana: la primera expansió meridional (segles XI i XII)”, Annals de l’Institut d'Estudis Gironins, XXXIV, 1994, pàgs. 13-29.

J. CANAL – E. CANAL – J. M. NOLLA – J. SAGRERA, “Història urbana de Girona. El Monar reial del Mercadal a Girona”, Annals de l’Institut d'Estudis Gironins, XXXV, 1995, pàgs. 55-68.

J. CANAL – E. CANAL – J. M. NOLLA – J. SAGRERA, Girona, de Carlemany al feudalisme (785-1057). El trànsit de la ciutat antiga a l’època medieval, Ajuntament de Girona, Girona, 2003.

N. CHRISTIE – S.T. LOSEBY (eds.), Towns in Transition. Uban Evolution in Late Antiquity and the Early Middle Ages, Ashgate, Aldershot, 1996.

M. R. G. CONZEN, Alnwick, Northumberland: a Study in town-plan Analysis, Londres, 1960.

A. GARCIA – M. GUÀRDIA, Espai i societat a la Barcelona pre-industrial, Edicions de la Magrana – Institut Municipal d’Història, Barcelona, 1986.

B. GAUTHIEZ – E. ZADORA-RIO – H. GALINIÉ, Villages et ville au Moyen âge: les dynamiques morphologiques, 2 volums, Presses Universitaires François-Rabelais, Tours, 2003.

J. GIRALT – F. TUSET, “Modelos de transformación del mundo urbano en el nordeste peninsular. Siglos V-XI”, IV Congrés d’Arqueologia medieval espanyola, I. Ponències, Alacant, 1993, pàgs. 37-46.

E. GUIDONI, Storia dell’urbanistica. Il Medioevo. Secoli VI-XII, Laterza, Roma-Bari, 1991.

J. PASSINI (ed.), La ciudad medieval: de la casa al tejido urbano, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2001.

J. PASSINI, “El medio urbano como informador arqueológico medieval”, III Semana de estudios medievales, Logronyo 1993, pàgs. 89-102.

A. RIERA, “Perpiñán, 1025-1285. Crecimiento económico, diversificación social y expansión urbana”, D. ABULAFIA – B. GARÍ (eds.), En las costas del Mediterráneo occidental, Omega, Barcelona, 1996, pàgs. 1-61.

E. RIU, L’arqueologia i la Tarragona feudal, Forum. Temes d’història i argeologia tarragonines, núm. 7, Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, Tarragona, 1987.

E. RIU, “Barcelona, de la ciutat romana a la capìtal comtal (segles V-X)”, IV Congrés d’Arqueologia medieval espanyola, Actes II, Alacant, 1993, pàgs. 23-29.

A. ROIG – J. ROIG, La vila medieval de Sabadell (segles XI-XVI). Dotze anys d’arqueologia a la ciutat, Museu d’Història de Sabadell, Sabadell, 2002.

Del Romà al Romànic. Història, art i cultura de la Tarraconense Mediterrània entre els segles IV i X, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1999.

J. TORRÓ, “L’alqueria que esdevingué pobla. Morfologia urbana d’Agullent (segles XIII-XVI)”, Actes del Primer Congrés d’Estudis de la Vall d’Albaida, València, 1997, pàgs. 939-954.

T. M. VINYOLES, “Ús social de l’espai a la Barcelona gòtica”, Barcelona gòtica, Barcelona, 1999, pàgs. 57-98.