Nota: Error al visualitzar els fitxers CSS vinculats a la pàgina donada ja que no utiliza un navegador que compleixi els requisits.

Observatori PaHisCat Udl

Inici >  El projecte PaHisCat >  La metodologia >  Etapes

EL PROJECTE PAHISCAT

LA METODOLOGIA

Etapes

Etapes històriques i mapes

Per motius didàctics s'ha tendit a dividir la història, el nostre passat, en compartiments cronològics. Actualment, costa molt de trencar aquesta inèrcia que arrosseguem des de fa molts anys. D'altra banda, també és cert que cal una especialització per part dels historiadors atesa la gran quantitat d'informació de què disposem de cadascun dels períodes històrics (o bé de cadascuna de les disciplines històriques).

En fer estudis del paisatge, som conscients de la necessitat de trencar aquesta compartimentació. Per analitzar les restes que han quedat i que es crearen en un període determinat és fonamental saber què hi havia abans i què hi hagué després. Malgrat això, hem cregut convenient, en emprendre un estudi del paisatge històric de qualsevol Unitat de Paisatge (UP), intentar de diferenciar en el paisatge alguns dels estrats següents, per tal d'aconseguir entendre l'evolució del territori i poder arribar a assolir una visió de conjunt.

♦ ELEMENTS ANTERIORS A L'ÈPOCA ROMANA

♦ ÈPOCA ROMANA

♦ ALTA EDAT MITJANA

        ◊ Època carolíngia

        ◊ Època islàmica

♦ EDAT MITJANA CENTRAL

♦ SEGLES XVI-XIX

♦ ÈPOCA CONTEMPORÀNIA (DES DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XIX FINS ARA)

Aquesta divisió temporal s'haurà d'aplicar d'una manera sistemàtica amb relació a totes les unitats territorials estudiades i això suposarà que hi hagi un estudi diferenciat de les etapes esmentades, cadascuna de les quals haurà de disposar d'un mapa propi. Certament, potser en un primer moment s'estudiaran més a fons algunes d'aquestes etapes, tanmateix, en el futur, a mesura que es facin més recerques i s'aprofundeixi en l'estudi de la història del paisatge, caldrà refer les característiques de totes elles.

A aquests mapes cronològics, caldrà afegir:

♦ MAPA DETALLAT DE TOTS ELS POBLES I VILES I DE LLUR PROCÉS DE FORMACIÓ I CREIXEMENT

♦ MAPA DE LA XARXA DE CAMINS I VIES I DE LES DIFERENTS ÈPOQUES EN QUÈ ES FORMAREN I TRANSFORMAREN

♦ MAPA ON SE SINTETITZIN LES DIFERENTS ETAPES (ESMENTADES MÉS AMUNT)

♦ MAPA EN QUÈ S'ASSENYALIN ELS ELEMENTS QUE CAL CONSERVAR I VALORAR D'UNA MANERA ESPECIAL